Borová hora - vízia 2020

Aby pamäť krajiny zostala zachovaná a ľudia aby vedeli, čo majú (zveľaďovať)

Vízia 2020

Mesto pochopilo význam európskeho unikátu Borová hora vo Zvolene pre povedomie a hrdosť svojich občanov. 

Nenahraditeľné hodnoty prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré lokalita predstavuje, Mesto Zvolen rešpektuje a príkladne sa o ne stará. Veď chovať sa s pokorou ku krajine predkov a  zveľaďovať dedovizeň potomkom bolo pre kultúru ku ktorej patríme odjakživa prirodzené.

  • Mesto zaujíma záujem verejnosti . Stalo sa tak po dvoch desaťročiach zapredávania charakteristického znaku kultúrnej krajiny Zvolena s uprednostňovaním záujmu investorov. Odkedy bol zriadený na Mestskom úrade odbor kultúry s funkciou pamiatkára, politika voči hodnotám kultúrneho dedičstva jedného z najstarších miest na Slovensku nadobúda kultúrnu úroveň kultúrnej politiky. Mesto vsadilo na vzbudzovanie záujmu mladej a najmladšej generácie o sprístupňovanie zabudnutých javov, ktoré utvárajú identitu krajiny a ľudí. Investovanie do poznávania a tým do formovania ekologického a kultúrne-historického povedomia sa vyplatilo. Mladí so vzťahom k regiónu sa po štúdiách vracajú späť.
     

  • Mesto s ďalšími zložkami verejnej správy, spolu so špecialistami z univerzitného pracoviska     (Technickej univerzity vo Zvolene), akademikmi (SAV) zabezpečilo štátnu územnú ochranu ohrozovaného travertínového pahorku pravekého kultového miesta s aktívnym prameňom Jazero, aká mu prináleží. „Viacrezortná“ lokalita s charakterom prírodnej a kultúrnej pamiatky európskeho významu má štatút osobitne chráneného územia s víziou prírodnej a kultúrnej rezervácie. K vyhláseniu významu primeraného typu ochrany došlo v záujme zachovania unikátnych hodnôt pre budúce generácie. Borová hora – jeden z atribútov kultúrnej krajiny Zvolena je unikátnym miestom stredoeurópskeho priestoru. Borová hora sa stala pôvodcom hrdosti na situovanie rovnomenného arboréta a jedným z dôvodov prestíže arboréta TU vo Zvolene. 
      
  • Krajinársko-ekologická štúdia Borová hora Zvolen (2019) expertná štúdia, ktorú si objednalo Mesto Zvolen, sa stala podkladom pre spracovanie a schválenie územného plánu zóny mestskej časti Podborová s Borovou horou. Neskoro, ale predsa sa vyhovelo litere „mestského zákona“  –  Regulatívom  Územného plánu mesta Zvolen (2004). Pred rokmi Krajinno-ekologický plán Zvolena (2003) spracovaný na tej istej katedre (Katedra plánovania a tvorby krajiny Fakulty FEE TU vo Zvolene) definoval Borovú horu ako top-lokalitu Zvolena. Teraz sa študenti TU vo Zvolene a UMB Banská Bystrica zapájajú do vedecko-výskumnej činnosti na prehĺbení poznatkov o lokalite.
     
  •  Významné archeologické nálezisko európskeho archeologického dedičstva Borová hora Zvolen bolo vyhlásené za archeologickú kultúrnu pamiatku SR. Pri vyhlasovaní tiež došlo k precedensu v celoslovenskom meradle. Pre vzácne zachované archeologické nálezisko pravekého kultového miesta bola uprednostnená vízia archeologickej rezervácie pre budúce generácie. Stalo sa tak napriek tomu, že kategória archeologická rezervácia nebola implementovaná z Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva do legislatívy SR. Aby sa zabránilo deštruktívnemu výskumu, v spolupráci s Národným lesníckym centrom (NLC) bola pri vymedzení rozsahu hraníc archeologického náleziska uplatnená technológia LIDAR a iné výlučne nedeštruktívne výskumné metódy. Prizvaný tím skúsených krajinárskych archeológov dôsledne dbal na zachovanie stratigrafie pravekého kultového miesta. Uvedomelosťou kompetentných boli na relatívne zachovanom archeologickom nálezisku uplatnené výstupy zisťovacieho výskumu zo začiatku tisícročia (2001 – 2002); tiež regulatívy ÚPN (2004) ktoré sa týkali zachovania archeologického náleziska in situ boli dodržiavané. Dialo sa tak s jediným zámerom, aby súčasníci deštruktívnym výskumom neprerušili kontinuitu kultúrneho vývoja obohacovania hodnôt lokality človekom. 
      
  • Mesto Zvolen prehodnotilo – ozdravilo tiež doterajšiu politiku  k Ozdravovni mesta Zvolen na Borovej hore na kultúrnu. Prispela transparentne zadefinovaná hierarchia hodnôt prírodného a kultúrneho dedičstva Borovej hory odborníkmi. Odkedy je i riešiteľom využitia Borovej hory známy význam budovy (ako zhmotnenej spomienky Zvolenčanov na nedávnu minulosť) mesto zastáva skutočný záujem verejnosti. Pristalo na návrh na vyhlásenie za architektonickú kultúrnu pamiatku, ktorý po dvakrát podávali aktivisti (2002, 2020). Pod tlakom verejnosti nedošlo k predaju budovy ako si Mesto Zvolen presadilo do Zámennej zmluvy s BBSK. Teraz sídli v budove koordinačné centrum edukácie mladej a najmladšej generácie pre zvyšovania povedomia o hodnotách krajinného dedičstva. Prístupné je všetkým. Zvolenčania prejavujú záujem tiež o kultúrne a kultúrno-vzdelávacie podujatia v otvorenej krajine.
      
  • Poznávacie centrum pravdy o krajine v Ozdravovni mesta Zvolen na Borovej hore vo Zvolene sa stalo uznávaným regionálnym krajinno-ekologickým centrom ozdravovania vzťahu ľudí ku krajine. Sídlo na Borovej hore, kde je reálne reprezentované prírodné a kultúrne dedičstvo krajiny európskeho významu, je pre tento účel nadmieru vhodné. Začínať s nadobúdaním vzťahu ku krajine od najdávnejšie osídleného miesta regiónu, duchovného sídla pravekých kultúr ktoré žili v harmonickom vzťahu s prírodou je namieste, ale… Treba pripomenúť, právomoci pre zachovanie a rozvíjanie charakteristických znakov krajiny sa dosiahli až implementáciou Európskeho dohovoru o krajine. (Pre SR platí od dec. 2005; v dec. 2020 ešte nebol implementovaný.) Realizáciou dohovoru sa (žiaľ, iba v predkladanej vízii) uľahčilo pôsobenie v oblasti starostlivosti o krajinu zavedením nových pojmov, kategórií i zákonov, pre ochranu a starostlivosť o krajinu. Vplyvom týchto kompetencií vyvíja činnosť krajinnoekologické centrum na Borovej hore. Netreba zdôrazňovať, pojem krajina sa chápe celostne ako dedičstvo ľudí /krajinné dedičstvo. Potešujúcim je fakt, že genius loci Borovej hory je zachované. (Viac viď Poznávací program)

Zora Myslivcová, december 2020

Borová hora jazierko deti
Foto Št. Macko (prvakniha s ekol. temat na Slov. r. 1969
Krajina Borovej hory. Foto Z. Myslivcová

Podporili nás

Borova hora Zvolen