Združenie Borová hora

Ak máte v úmysle poznávať význam Borovej hory vo Zvolene
a iných hodnôt krajinného dedičstva, ste na tej správnej stránke.

Poslanie

V obohatení hodnôt krajiny a obohacovaním z hodnôt krajiny je rozdiel!

 

Naším poslaním je záchrana komplexu hodnôt Borovej hory a iných ohrozených lokalít, objektov, javov krajinného dedičstva Zvolena pred zánikom.

Nabádame preto kompetentné orgány verejnej správy k zodpovednosti za zabezpečenie ochrany a primeranej starostlivosti o charakteristické znaky kultúrneho dedičstva krajiny.

Podnecujeme k takému uplatneniu krajinného dedičstva pre súčasníkov, ktoré vedie poznávaním a pochopením hodnôt k zvyšovaniu ekologického a kultúrno-historického povedomia a tým prirodzene k obohateniu a zachovaniu hodnôt krajiny budúcim generáciám.

Čomu sa venujeme…. a prečo

Pravdivé informácie o krajinnom dedičstve Zvolena sprostredkúvame z prvej ruky

Pri presadzovaní cieľov záchrany hodnôt aplikujeme odborné poznatky. Opierame sa pritom o vyjadrenia odborníkov, ktorí krajinu Zvolena skúmajú z aspektu príslušného vedného odboru. K  argumentácii odborníkov prispievame sústreďovaním faktografických materiálov i sledovaním súvisov o predmetných lokalitách a javoch. Konáme tak so zámerom prinavrátiť do povedomia súčasníkov zabudnuté javy vývoja ľudskej kultúry viazané ku krajine.

Aby kultúrna politika bola kultúrna…

Znamená to nielen vzbudiť záujem verejnosti o poznávanie kultúrnych hodnôt krajiny, ktoré utvárajú pamäť krajiny a ľudí. Znamená to tiež nabádať k uvedomeniu si práv i povinností súčasníkov pre udržanie plynulého vývoja.

Pre kompetentných to znamená zastať sa verejného záujmu zabezpečením plynulosti procesu vývoja kultúry ochranou objektu, lokality či príslušného javu.

Opak by znamenal prerušenie odvekého obohacovania hodnôt krajiny ľudskou kultúrou. Následkom by bol nevratný zánik tých kultúrnych hodnôt, ktoré sa dostali mimo záujmu ochrany.
Otázkou zostáva, či kompetentní prejavujú dostatok zodpovednosti na hájenie verejného záujmu … preto sme tu!

Aby prístup ku krajine nášho žitia bol zodpovedný…

…pôsobíme vo Zvolene druhé desaťročie
Upriamujeme pozornosť na vedomý vzťah človeka ku krajine, aby hmotné ani duchovné hodnoty krajiny neboli ohrozované človekom samotným.

V akútnych situáciách ohrozenia nenahraditeľných hodnôt krajiny, posilnení názorom odborných autorít, vyzývame kompetentné orgány a ľudí k zodpovednosti. (Viď výzvy)

Názor a občiansky postoj odborných autorít je nám od počiatkov nášho pôsobenia veľkou oporou. Podobne ako etické normy, formulované odbornými autoritami Európy v chartách a dohodách, na ktoré sme pristúpili. (Viď Európska etická legislatíva/európska legislatíva)

Rovnako sa opierame o postoje občanov, u ktorých pretrváva prirodzený vzťah k dedovizni, spravidla verejne potvrdený podpismi pod petície za spravodlivé riešenie problému.

Druhé desaťročie podporujeme a iniciujeme členov samosprávy a štátnej správy k takým rozhodnutiam, ktoré vedú k zachovaniu hodnôt a k obhajobe dlhodobého záujmu verejnosti pred záujmom jednotlivcov či záujmových skupín.

Nabádame k uvedomelej ochrane nenahraditeľných hodnôt krajinného dedičstva. 

Spočíva v skúmaní a vyhodnocovaní hodnôt krajiny z aspektu viacerých vied. V prítomnej etape nášho pôsobenia za záchranu Borovej hory od kompetentných dôrazne vyžadujeme:

Aby postupy pri nakladaní s pamiatkami neboli zvrátené

Znamená to zachovanie sledu postupných krokov obvyklých pre vedecký výskum nielen vo fáze identifikácie a zabezpečenia ochrany hodnôt, ale tiež vo fáze interpretácie hodnôt (čo je v terminológii územného plánovania „využitie územia“).

Opačný postup sa javí z hľadiska pamiatkovej ochrany či muzeologického hľadiska pre záujem ochrany hodnôt ako neprípustný. Ohrozoval by pamiatkové objekty a objekty pamiatkového záujmu v ich podstate.

Aby momentálny profit nebol jedinou uznávanou hodnotou

Vyžadujeme preto objektivizáciou hodnôt duchovnej i materiálnej podstaty a stanovením hierarchie hodnôt dospieť k poznaniu významu lokality pre Zvolenčanov a ľudstvo. Hodnotu chápeme ako interdisciplinárny pojem, ktorý vyžaduje interdisciplinárny prístup.

Negatívny príklad z praxe: Ak sa riešitelia využitia územia nezhodnú na zadefinovaní celkového významu lokality ani na verejnom záujme ochrany, môže sa stať jedinou uznávanou hodnotou profit jednotlivých aktérov riešenia.

Aby vedecký výskum nebol dôvodom zničenia pamiatky lebo Pamiatka sa dá zničiť iba jedenkrát

Predpokladom je profesionálna česť a občianska uvedomelosť výskumníkov, pričom verejný záujem zabezpečenia ochrany pamiatky s uplatňovaním nedeštruktívnych metód a moderných technológií pri výskume je samozrejmosťou.

Aby sa rozvojové plány nestali pre niektoré lokality zánikovými

Je nutné zabezpečenie ochrany nenahraditeľných hodnôt, čo znamená dodržiavanie regu – latívov rozvojových dokumentov územného plánovania a rovnako záverov krajinárskeho plánovania.

Pričom za novozistené okolnosti treba považovať objektívne zistené nové poznatky, nie napr. záujem nového investora o výstavbu nepatričných objektov na území genius loci.

Aby v znalostnej spoločnosti expertné štúdie nevyšli nazmar

Znamená to zohľadnenie spracovaných expertných štúdií a ich zapracovanie a uplatnenie v komplexnom prístupe k predmetnému objektu pamiatkového záujmu; znamená to tiež prístup verejnosti k pravdivým nezavádzajúcim informáciám a transparentnosť (nielen vo verejnom obstarávaní a v hospodárskych záležitostiach).

Aby občania dostali šancu byť pri tom

Aby uvedomelí občania, ktorí pochopili význam krajinného dedičstva pre identitu krajiny a vlastnú identitu, dostali  možnosť byť účastní pri aktívnej starostlivosti o hodnoty, ktoré im morálne patria;

Aby aktívne znovu-poznávanie hodnôt pamiatky v procese jej obnovy prinášalo recipročne efekt formovania povedomia dedičov.

Každý má nárok poznať a pochopiť, čo tvorí kultúrne dedičstvo krajiny, kde patrí
a prispieť podľa svojich možností a schopností k jeho ochrane a zveľadeniu.

FORMY práce

ktoré vo verejnom záujme záchrany ochrany a popularizácie hodnôt uplatňujeme:

 • bádateľská činnosť pri sústreďovaní faktografie pre argumentáciu hodnôt;
 • výstupy vo forme od bibliografických rešerší až po prieskumné štúdie (cielene vytvorené a adresované kompetentným orgánom a špecialistom);
 • popularizácia predmetných lokalít, objektov a javov formou výstavnej a publikačnej činnosti, usporiadaním informačno-odborných seminárov, vedecko-popularizačných podujatí a iných podporných edukačných podujatí v intenciách mestského Poznávacieho programu;
 • príspevky na vedeckých konferenciách, spolupráca s akademickými pracoviskami;
 • analýzy, pripomienky, podnety rozvojových dokumentov mesta a kraja, ktorými sa domáhame dodržiavania základných etických noriem a uvedomelej ochrany nenahraditeľných hodnôt krajinného dedičstva.

Charakter ľudskej kultúry sa odvíja od charakteru krajiny. Podarí sa nám zachovať (si) charakter?

ETICKÉ PRINCÍPY späté s naším pôsobením

…vyplývajú z obecných etických princípov kultúrneho prostredia a krajiny, kde žijeme. Predostierame ich v krajine(rozumej v štáte) a v dobe, kde sa etické princípy porušujú všade a stále. Aktivity vyvíjame napriek tomuto nie príliš optimistickému konštatovaniu. Usilujeme sa o záchranu, primeranú principiálnu ochranu, starostlivosť a interpretáciu významných lokalít, objektov, javov s vytrvalosťou a dlhodobým optimizmom.

 • principiálne presadzujeme záujem verejnosti pred záujmom jednotlivcov;
 • konáme pre udržanie kultúrnej kontinuity a nadobúdania povedomia obyvateľov o hodnotách krajinného dedičstva;
 • nekompromisne presadzujeme požiadavku zodpovednosti kompetentných za zabezpečenie principiálnej ochrany a primeranej starostlivosti o jedinečné lokality a javy v krajine;
 • presadzujeme právo ľudí na pravdivé a nezavádzajúce informácie a na právo poznať a pochopiť hodnoty krajinného dedičstva, ktoré utvára identitu krajiny a ľudí;
 • presadzujeme požiadavku dodržiavania etických princípov s uplatnením transparentnosti pri prístupe k hodnotám krajinného dedičstva;
 • pri znovu-poznávaní hodnôt krajiny presadzujeme princíp postupného sledu krokov: 1.krok – identifikácia hodnôt, 2.krok – zabezpečenie významu primeranej štátnej ochrany a od nej sa odvíjajúcej starostlivosti obce/mesta, 3.krok – interpretácia hodnôt;
 • pripomíname princíp participácie občanov v starostlivosti o kultúrne dedičstvo krajiny s výhodou spätnej väzby v procese obnovy.

Táto stránka je jednou z foriem popularizácie hodnôt krajinného dedičstva s dôrazom na neviditeľné podzemné archeologické dedičstvo a lokalít, ktorým bola či iba bude priznaná štátna ochrana. Veríme, že stránka bude podnetom ku kompetentnému spravovaniu vecí verejných na základe poznania a nadobúdania vzťahu súčasníkov k nenahraditeľným hodnotám krajiny nášho žitia.

Borová hora jazierko deti
Foto Št. Macko (prvakniha s ekol. temat na Slov. r. 1969
Krajina Borovej hory. Foto Z. Myslivcová

Podporili nás

Borova hora Zvolen